EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Viure bé sense fer malbé

L´estratègia de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar

Una disminució en la generació de residus suposa un fre per al canvi climàtic, atès que la seva gestió produeix gasos d´efecte hivernacle, ja sigui durant la incineració o a través del seu emmagatzematge en abocadors. La denominada estratègia de les 3R, treballa en aquest sentit: reduir, reutilitzar i reciclar.

La reducció de residus es fonamenta, bàsicament, en dos aspectes: la reducció d´embalatges per part de les empreses comercialitzadores i la disminució del consum, o el consum responsable, per part de la ciutadania.

La reutilització fa referència a la possibilitat de poder utilitzar diverses vegades un mateix envàs, com ara és el cas de les ampolles de vidre.

Finalment, el reciclatge és la reentrada dels materials, un cop utilitzats, en els processos habituals de fabricació, per tal d´obtenir-ne productes nous. Així, en l´actualitat, es reutilitzen més del 80% de les peces del desballestament d´un cotxe. I el vidre reciclat és vidre nou obtingut a partir de vidre usat, en comptes d´utilitzar les matèries primeres: l´arena, la sosa i la pedra calcària.